کارشناسی ارشد سینما و ادبیات نمایشی

کار شناسی ارشد سینما و ادبیات نمایشی

زبان عمومی و تخصصی(2) - فرهنگ ، هنر و ادبیات ایران و جهان (2) - مبانی نظری سینما (3) - بررسی و نقد آثار سینمایی (3) - " درس بررسی و نقد مخصوص رشته سینماست ولی داوطلبان ادبیات نمایشی حتما برای فهم بهتر دروس مبانی باید در این کلاس حاظر شوند"

شهریه پایه دوره: یک میلیون و هشتصد هزار تومان

برای دروس عملی در مرحله دوم "در صورت برگزاری" شهریه جداگانه اختصاص داده خواهد شد.