درباره ما

گروه مدرسان ارشد هنر از سال 1391  کار خود را در قالب آموزش هنر و کلاسهای کنکور آغاز کرده و از سال 1394 بطور متمرکز با کلاسهای آمادگی کنکور کارشناسی ارشد هنر کار خود را ادامه می دهد. مدیریت آموزشی این گروه بر عهده آقای دکتر حسین حیدری است. که سابقه ای 20 ساله در برگزاری کلاسهای آمادگی کنکور سراسری کارشناسی ارشد و دکترا دارند. بعضی از اساتید این گروه عبارتند از: 

غیاث الدین ایرانمدار: کارشناسی سینما - کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی

مصطفی سپه وند: کارشناسی عکاسی - کارشناسی ارشد فلسفه هنر - دکترای  فلسفه هنر

بهزاد آقاجمالی: کارشناسی ادبیات نمایشی - کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی - دکترای پژوهش هنر

بهنام حسینی: کارشناسی سینما - کارشناسی ارشد سینما

پدرام صدرایی طباطبایی: کارشناسی سینما - کارشناسی ارشد سینما - دکترای فلسفه هنر

حسین حیدری: کارشناسی سینما - کارشناسی ارشد سینما - دکترای پژوهش هنر