کارشناسی ارشد تولید سیما

زبان عمومی و تخصصی(ضریب2)-دانستنیهای هنری(ضریب2)- درک تصویر و خلاقیت نمایشی(ضریب3)-شناخت وسایل ارتباط جمعی(ضریب2)-مبانی نظری هنری (ضریب2)

شهریه پایه دوره: یک میلیون و هشتصد هزار تومان