کارشناسی ارشد بازیگری

زبان عمومی و تخصصی(ضریب2)- دانستنیهای هنری (ضریب2)- دانستنیهای تاریخی و بینشی در هنر نمایش(ضریب2)-درس تخصصی بازیگری(ضریب3)-آزمون عملی بازیگری(ضریب4)

شهریه پایه دوره: یک میلیون و پانصد هزار تومان