کارشناسی ارشد کارگردانی

زبان عمومی و تخصصی(ضریب1)- دانستنیهای هنری(ضریب2)- دانستنیهای تاریخی و بینشی در هنر نمایش(ضریب2)- درس تخصصی کارگردانی(ضریب3)- پروژه تحلیل نمایشنامه(ضریب2)

شهریه پایه دوره: یک میلیون و پانصد هزار تومان