کارشناسی ارشد فلسفه هنر

زبان عمومی و تخصصی(ضریب2)- فرهنگ، هنر و ادبیات ایران وجهان(ضریب3)- فلسفه غرب و زیبایی شناسی(ضریب3)- اصول فلسفه و عرفان اسلامی(ضریب1)

شهریه پایه دوره: یک میلیون و هشتصد هزار تومان