کلاسهای کنکور رشته کارگردانی و بازیگری تئاتر

کارشناسی ارشد کارگردانی و بازیگری تئاتر

زبان عمومی و تخصصی (2) - دانستنی های هنری (2) - دانستنی های تخصصی تاریخی و بینشی در هنر نمایش (2) - درس تخصصی کارگردانی یا بازیگری (3) - پروژه تحلیل نمایشنامه برای کارگردانی (2) - آزمون عملی برای رشته بازیگری (4) 

شهریه پایه دوره: یک میلیون و پانصد هزار تومان 

برای دروس عملی در مرحله دوم " در صورت برگزاری " شهریه جاگانه اختصاص داده خواهد شد.