کلاسهای آمادگی کنکور کارشناسی ارشد گروه هنر های پژوهش و صنایع دستی کد 1359

درس زبان تخصصی و عمومی مشترک (ضریب 2) برای همه رشته هاست.

درس فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و جهان (ضریب 3) برای رشته پژوهش هنر و فلسفه هنر و هنر اسلامی و با (ضریب 2) برای رشته صنایع دستی و مطالعات موزه است.

درس نقد هنری و ادبی برای رشته پژوهش هنر(ضریب 4) و هنر اسلامی (ضریب 2) محاسبه می گردد.

درس فلسفه غرب و زیبایی شناسی (ضریب 3) مختص رشته فلسفه هنر است.

درس اصول فاسفه و عرفان اسلامی (ضریب1) برای رشته فلسفه هنر و هنر اسلامی است.

درس شناخت مواد و مصالح (ضریب3) برای رشته صنایع دستی با (ضریب 2) برای رشته هنر اسلامی است.

درس هنرهای دستی (ضریب 4) برای رشته صنایع دستی و با (ضریب 2) برای رشته هنر های اسلامی است.

درس موزه داری (ظریب3) برای رشته موزه داری است.

شهریه پایه برای رشته های موزه داری و پژوهش هنر یک میلیون و پانصد هزار تومان و برای رشته های فلسفه هنر، صنایع دستی و هنر اسلامی یک میلیون و هشتصد هزار تومان می باشد.